ردیف عنوان زمان
۱ ساعت ورود ۷:۳۰
۲ ساعت خروج ۱۷:۳۰